Terms & Conditions

Obchodné podmienky


1. Dostupnosť tovaru: 

Dodávateľ vyrába všetky položky v tomto internetovom obchode na zákazku podľa vytvorenej objednávky od objednávateľa, preto nezaručuje dostupnosť všetkého tovaru ihneď. O termíne vyhotovenia Vás budeme informovať mailom.


2. Dodacia doba: 

Dodávka tovaru bude vždy realizovaná v čo najskoršom termíne ale maximálne do 15-20 pracovných dní od potvrdenia a uhradenia sumy podľa veľkosti objednávky. Tovar sa považuje za dodaný doručením na Vašu adresu v termíne podľa dohody medzi objednávateľom a dodávateľom. V prípade predĺženia dodacej doby bude objednávateľ ihneď informovaný. 


3. Spôsob objednávania tovaru : 

Objednávateľ si vyberie tovar v internetovom obchode www.rann.sk a vykoná objednávku, tovaru ktorá sa odošle na kontaktný mail rann@rann.sk. Dodávateľ vystaví objednávateľovi zálohovú faktúru vo výške 50% za objednaný tovar, pošle ju mailom odberateľovi a tým zabezpečí začiatok realizácie objednávky.


4. Cena tovaru : 

Základné ceny tovaru sú presne uvedené na stránke www.rann.sk pri každej položke. Akciové ceny za tovar budú uvedené na stránke s informáciou o výške zľavy. Pri poskytnutí zľavy na objednávku Vám táto bude vyčíslená v zálohovej faktúre. 


5. Cena za dopravu : 

Po potvrdení celkovej objednávky tovaru dodávateľ pošle objednávateľovi  mailom informáciu o výške dopravných nákladov za jeho objednávku. Po vyhotovení objednávky pošle objednávateľ dodávateľovi informáciu o výške sumy za dopravné náklady. Táto bude uvedená vo finálnej faktúre za celú objednávku


6. Zrušenie objednávky : 

Objednávateľ a dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku objednávateľa až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Ak zruší objednávku dodávateľ po tomto termíne  je povinný uviesť dôvod, prečo nie je možné objednávku vyrobiť a tovar dodať. Následne musí do 3 dní vrátiť zaplatenú zálohu objednávateľovi. Ak zruší objednávku objednávateľ po tomto termíne jeho záloha nebude od dodávateľa vrátená, lebo dodávateľ už začal s výrobou objednávky. Zrušenie objednávky po jej potvrdení a zaslaní finálnej faktúry je možné len po vzájomnej dohode objednávateľa a dodávateľa, ale len za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.


7. Zaslanie tovaru : 

Pri tovare, ktorý má byť objednávateľovi zaslaný poštou alebo zásielkovou službou musí byť vykonané potvrdenie objednávky dodávateľom mailom. Potvrdenie objednávky je elektronicky zaslané na emailovú adresu uvedenú v objednávke dodávateľom, kedy si dodávateľ a objednávateľ potvrdí obsah objednávky, a to hlavne druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Okamžikom potvrdenia je uzavretá kúpna zmluva.


8. Spôsob dopravy : 

Dopravu na určenú adresu objednávateľa zabezpečuje dodávateľ a to na území celého Slovenska. Dodávateľ používa prepravnú službu – GLS kuriér. Dodávateľ si vyhradzuje právo zaslať tovar prostredníctvom iného dopravcu bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka pri dodržaní dohodnutých cenových podmienok. Náklady na dopravu tovaru hradené objednávateľom sa líšia podľa celkovej hodnoty objednávky. Odo dňa zaslania objednávky je doručenie realizované na druhý deň okrem víkendových dní.


9. Úhrada ceny za tovar

a/ Zálohová platbu za tovar objednávateľ vykonáva len na základe vystavenia zálohovej faktúry od dodávateľa vo výške 50% z hodnoty objednávky. Platba sa vykonáva len na bankový účet alebo Paypal účet dodávateľa. Pripísaním platby na účet dodávateľa automaticky objednávka vstupuje do platnosti.  

b/ Doplatok za tovar je možné v plnej výške uhradiť dobierkou v mieste predania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby, alebo poukázaním kúpnej ceny na bankový účet alebo Paypal účet dodávateľa dopredu, pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje. Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad.


10. Prevzatie tovaru :

Doporučujeme Vám prehliadnuť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, spíšte za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky a nechajte si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. V tom prípade nafoťte poškodený obal, prípadne i samotný tovar. Na základe vyhotoveného záznamu bude objednávateľovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Podpísaním dodacieho listu prepravcovi objednávateľ súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že zásielka bola doručená mechanicky nepoškodená. Preto tovar pred podpisom starostlivo skontrolujte.


11. Osobný odber tovaru : 

Tovar je objednávateľovi u dodávateľa rezervovaný po dobu 5 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru. Objednávateľ má právo si tovar v prevádzke dodávateľa pred uzatvorením kúpnej zmluvy prehliadnuť. V prípade osobného odberu tovaru v prevádzke dodávateľa sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru objednávateľom.


12. Záručná doba : 

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie oblečenia spôsobené jeho používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takomto prípade nemožno považovať za chybu a nie je možné ju ani ako takú reklamovať objednávateľmi, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru na Slovensko. Zákonná záručná doba, stanovená občianskym zákonníkom je určená len pre spotrebiteľa, nie pre podnikateľa, ktorý tovar kupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti.


13. Reklamácia : 

V prípade, že objednávateľ objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby chybu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale chybou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tohto tovaru.


14. Postup reklamácie : 

Ak chce objednávateľ reklamovať tovar zakúpený od dodávateľa, zašle mu písomne (e-mailom, alebo poštou) reklamáciu, v ktorej uvedie najmä typ výrobku, číslo predajného dokladu a popis závady. Ihneď budeme objednávateľa kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe (výmena tovaru, zaslanie tovaru k posúdeniu, zľava z kúpnej ceny, atď.). Pokiaľ nebude oboma stranami odsúhlasený spôsob vyriešenia reklamácie, nezasielajte nám prosím reklamovaný tovar späť. Zásielky tovaru, u ktorého nebolo dohodnuté jeho zaslanie späť, budú vrátené odosielateľovi. Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má objednávateľ právo na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá odvodzovať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv spotrebiteľa).


15. Vybavenie reklamácie

Dodávateľ posúdi oprávnenosť reklamácie tzn. chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude objednávateľ vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru. Doba na vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 634/1992 Zb - 30 dní.


16. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom objednávateľa jeho osobné údaje, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok objednávateľa v budúcnosti. Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami dáva objednávateľ dodávateľovi svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení a ponúk dodávateľa e-mailom a telefonickými kontaktmi. Osobné údaje objednávateľa dodávateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe. Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže objednávateľ kedykoľvek odvolať, a to tak že zašle emailovú správu rann@rann.sk , alebo túto skutočnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.


17. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a objednávateľom pri objednaní tovaru. Pokiaľ má objednávateľ s dodávateľom podpísanú obchodnú zmluvu, tak majú tieto podmienky prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási na internetových stránkach www.rann.sk najneskôr 14 dní pred ich účinnosťou.

back to top